Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.
Vstup do databáze

Antika v nápisné kultuře

Cílem projektu Antika v nápisné kultuře českých zemí je postupně zdokumentovat a analyzovat antické dědictví v epigrafické kultuře českých zemí od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Jeho iniciátorkou byla doc. Jana Kepartová, emeritní badatelka Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR. Pod pojmem nápis se rozumí text umístěný na trvalých materiálech jako je kámen, kov, pálená hlína, kost, slonovina, omítka, mozaiky, ale i na kresbách a malbách, jakož i nápisy na gobelínech. Každý nápis je nejen přepsán podle originálu (pokud se dochoval) nebo z rukopisů a publikací, přeložen do češtiny a opatřen stručným komentářem, pokud možno datován a přesně lokalizován. Každý záznam má bibliografickou citaci a klíčová slova. Pod pojem antické dědictví patří formální (jazykový, stylistický, metrický aj.) nebo obsahová (mytologický, historický aj.) na antický, především římská paradigmata. Nehraje při tom roli, zda je tento odkaz vědomý či nevědomý.Projekt Antika v nápisné kultuře je součástí jednoho z výstupů výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (2005-2011).

V uplynulých dvou letech jsme na základě spolupráce akademických pracovišť začali připravovat včlenění databáze Antika v nápisné kultuře do velké epigrafické databáze, která vzniká na půdě Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. v Centru pro epigrafická a sepulkrální studia (epigrafika je název vědy o nápisech, které jsou z velké části náhrobní, tj. sepulkrální). V této epigrafické databázi, která již nyní obsahuje více než 13 000 nápisů z období od 10. do 18. století, budou antické nápisy vyhledatelné i zvlášť, uživatel však bude moci využít více možností vyhledávání. Epigrafická databáze ÚDU je budována ze sekundárních zdrojů (starší literatura, archivní prameny všeho druhu) a z terénního výzkumu. Přidanou hodnotou je ohled na možnost IT vyhodnocení, zejména pak metodami aplikované lingvistiky. K jednotlivým zápisům budou přidávány souřadnice GPS.